เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

1.ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs).mp4
2.SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action).mp4
7.SDGs กับชีวิตคนเมือง.mp4
4.SDGs กับภาคธุรกิจ.mp4
3.SDGs กับเยาวชน.mp4
8.SDGs กับอาหารริมทาง.mp4
5.SDGs กับความหลากหลายทางเพศ.mp4
6.SDGs กับเกษตรกร.mp4