โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ประกาศโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

24.

ตามที่ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ๘ หมู่ ๑ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

๓๙๓๕0 ได้จัดซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเช็คอิน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น...อ่านเพิ่มเติม

23.

ตามที่ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ๘ หมู่ ๑ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

๓๙๓๕0 ได้จัดซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเช็คอิน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น...อ่านเพิ่มเติม

22.

ตามที่ โรงเรียนบ้านดงสรรค์วิทยา ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง นั้น...อ่านเพิ่มเติม

21.

ตามที่โรงเรียนตงสวรรค์วิทยาได้ดำเนินการประกาศเพื่อให้ผู้ผ่านการตัตเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา

บริการ (ชั่วคราว) ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศนั้น...อ่านเพิ่มเติม

20.

ตามที่ โรงรียนตงสรรค์วิทยา ๘ หมู่ ตำบลดงสวรรค์ อำภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350 ได้จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๑x๑.๕ เมตร งานอนามัยโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...อ่านเพิ่มเติม

19.

ตามที่ โรงรียนงสรรค์วิทยา เลขที่ ๘ หมู่ 1 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัด

หนองบัวลำภู ๓๙๓๕0 ได้จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและเบรค เนื่องในกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...อ่านเพิ่มเติม

18.

ตามที่ โรงเรียนตงสวรรค์วิทยา ๘ หมู่ ด ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350 ไห้ได้จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๓x๑.๕ เมตร เนื่องในกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง...อ่านเพิ่มเติม


17.

ตามที่ โรงเรียนตงสวรรศ์วิทยา ๘ หมู่ 1 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

๓๙๓๕๐ ได้จ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียนเดินทางรับวัคนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2๐๑๙(Pifzer) เข็ม

...อ่านเพิ่มเติม


16.

ตามที่ โรงรียนตงสรรค์วิทยา ๘ หมู่ ตำบลดงสวรรค์ อำภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓9๓๕0 ได้จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครู ว.๙ โตยวิธีเฉพาะเจาะจง ...อ่านเพิ่มเติม


15.

ตามที่ โรงรียนงสรรค์วิทยา เลขที่ ๘ หมู่ 1 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู ๓๙๓๕0 ได้จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...อ่านเพิ่มเติม


14.

ตามที่ โรงเรียนตงสวรรค์วิทยา ๘ หมู่ ด ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350 ไห้จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง...อ่านเพิ่มเติม


13.

ตามที่ โรงเรียนตงสวรรศ์วิทยา ๘ หมู่ 1 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๓๕๐ ไห้จัดซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเช็คอิน...อ่านเพิ่มเติม


12.

ตามที่ โรงรียนตงสรรค์วิทยา ๘ หมู่ ตำบลดงสวรรค์ อำภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๔๓๕0 ให้จัดซื้อเครื่อวัดอุณหภูมิร่งกาย พร้อมเจลล้างมือ โตยวิธีเฉพาะเจาะจง ...อ่านเพิ่มเติม


11.

ตามที่ โรงเรียนตงสวรรค์วิทยา ๘ หมู่ ๑ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

๓๙๓๕-ได้จัดซื้อซื้อวัสดุอุปกร์สำนักงาน โตยวิธีเฉพาะเจาะจง ...อ่านเพิ่มเติม


10.

ตามที่ โรงเรียนงสวรรค์วิทยา เลขที่ ๘ หมู่ ด ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู ๑๙๓๕- ได้จัดซื้อซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox-๕๓๓๕ ...อ่านเพิ่มเติม


9.

ตามที่ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา เลขที่ ๘ หมู่ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๓๕- ได้จัดซื้อซื้อวัสตุอุปกรณ์ ...อ่านเพิ่มเติม


8.

ตามที่โรงเรียนดงสวรรค์ริทยาได้ดำเนินการประกาศเพื่อให้ผู้ผ่านการตัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา

บริการ (ชั่วคราว) ...อ่านเพิ่มเติม


7.

ตามที่โรงเรียนดงสวรรค์ริทยาได้ดำเนินการประกาศเพื่อให้ผู้ผ่านการตัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา

บริการ (ชั่วคราว) ...อ่านเพิ่มเติม


6.

ตามที่โรงเรียนดงสวรรค์วิทยาได้ดำเนินการประกาศเพื่อรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (ชั่วคราว) ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง...อ่านเพิ่มเติม5.

ด้วย โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง เพื่อให้การดำเนินการ ...อ่านเพิ่มเติม4.

ตามที่โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง... อ่านเพิ่มเติม3.

ตามที่โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดจ้างจดทะเบียนโดเมน .ac.th เป็นระยะเวลา 1 ปี (dws.ac.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...อ่านเพิ่มเติม


2.

ตามที่โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox- 3554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... อ่านเพิ่มเติม

1.

ตามที่โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...อ่านเพิ่มเติม